Winie Ricken / APOS

Winie Ricken har fra 2005-2010 gennemført forskningsprojektet Arkitektur, Pædagogik og Sundhed (APOS) på Center for Idræt og Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i samarbejde med Forskningsprogram for Miljø- og Sundheds-pædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Hent afhandling​

Afhandlingens mål har været at få mere viden om samspil mellem fysiske rammer og pædagogiske processer, samt hvordan det har betydning for elevernes handlemuligheder. Handlemuligheder antages at være væsentlig for udvikling af handlekompetence til at tage vare på egen ’sundhed’.

Det empirisk baserede projekt har anvendt kvalitative forsknings-metoder bestående af observationsstudier, interviews og analyse inspireret af miljøpsykologi. To indskolings- og to mellemtrinsmiljøer, på fire forskellige ny- og ombyggede folkeskoler i Danmark er blevet undersøgt og sammenlignet.

Det blev undersøgt, hvordan skift mellem tre i projektet definerede læringsaktiviteter ’samling, fordybelse og forhandling’ har indflydelse på elevernes handlemuligheder, indretning og brug af rum. Resultaterne viser, at brugen af forskellige rum og indretninger skifter i relation til de løbende skift i læringsaktiviteterne - fra en lærerstyret fælles, entydig og afgrænset, til mere elevstyret individuel, flertydig og åben brug af rum. Endvidere at de fleste handlemuligheder findes under ’fordybelse og forhandling’, der fordrer varierede indretninger med mulighed for ’medskabelse’. Afhandlingens resultater viser også, at overordnede forskelle i fysisk struktur og indretning, fælles pædagogiske mål og planlægning af læringsaktiviteter, samt deres samspil kan understøtte eller begrænse elevernes handlemuligheder. 


I afhandlingen diskuteres, hvorledes fysiske og pædagogiske indretninger af læringsmiljøer kan bruges og udnyttes forskelligt, samt hvordan de fortsat bør udvikles i takt med ændrede mål og vilkår. F.eks. hvordan det stiller krav til både indretning, aktiviteter og samarbejde om en fælles elevarbejdskultur at opnå en optimal udnyttelse af fællesrum.


Projektet bidrager med både viden og metoder til, hvordan et mangfoldigt og differentieret læringsmiljø med handlemuligheder kan skabes og til stadighed opretholdes gennem et bevidst arbejde med skift og samspil mellem de aktuelle læringsaktiviteter og fysiske rum, samt etablering af en overordnet overensstemmelse mellem de fysiske rum, den pædagogiske praksis og skolens organisering.

Følg os på Facebook​

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken • Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C • Telefon: 2878 2872wr@learningspaces.dk​